ΠΡΟΣΟΧΗ - ATTENTION

Βρίσκεστε στη σελίδα της νέας έκδοσης της υπηρεσίας e:Presence

This is the new version of the e:Presence service


Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την προηγούμενη έκδοση της υπηρεσίας, παρακαλούμε πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

If you want to use the previous version of the service, please click the link below:

Προηγούμενη έκδοση - Previous version

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη νέα έκδοση της υπηρεσίας, συνεχίστε πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

If you want to use the new version of the service, continue by clicking the link below:

Νέα έκδοση - New version