Όροι Χρήσης


«Η υπηρεσία τηλεδιασκέψεων e:Presence παρέχεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας Α.Ε.» με το δ.τ. «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» προς την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και η χρήση της υπηρεσίας οφείλει να γίνεται μόνο για την προώθηση ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών σκοπών», σύμφωνα με τους όρους της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Φ.122.1/42/23076/Β2 ΦΕΚ433/Β/17-03-2011 «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. με τηλεδιάσκεψη».

Οι παρακάτω Όροι Χρήσης εφαρμόζονται από όλους τους «χρήστες» της υπηρεσίας e:Presence. Η αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, όπως κάθε φορά ισχύουν και τροποποιούνται, αποτελεί κατάρτιση σύμβασης μεταξύ των «χρηστών» της υπηρεσίας e:Presence και της ΕΔΥΤΕ Α.Ε και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπηρεσίας αυτής.

1. Κατηγορίες χρηστών - Δικαιώματα χρήσης

«Χρήστες» μπορούν να γίνουν τα μέλη της ελληνικής ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας που υπάγονται σε ίδρυμα το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις σύνδεσης στην υπηρεσία e:Presence. Στο πλαίσιο της παροχής της υπηρεσίας, υποστηρίζονται δύο διακριτές κατηγορίες «χρηστών» που διαφοροποιούνται ως προς τα δικαιώματα χρήσης που τους προσδίδονται. Η πρώτη κατηγορία χρηστών είναι αυτή των «απλών χρηστών» ενώ η δεύτερη αυτή των «συντονιστών». Για τους παρόντες Όρους Χρήσης, όταν χρησιμοποιείται ο όρος «χρήστης» περιλαμβάνει και τους «απλούς χρήστες» και τους «συντονιστές».

Αντιστοίχως, οι «συντονιστές» διακρίνονται σε δύο διακριτές υποκατηγορίες ως προς τα δικαιώματα χρήσης που τους προσδίδονται. Η πρώτη υποκατηγορία «συντονιστών» είναι αυτή των «συντονιστών οργανισμού», ενώ η δεύτερη αυτή των «συντονιστών τμήματος». Για τους παρόντες Όρους Χρήσης , όταν χρησιμοποιείται ο όρος «συντονιστής» περιλαμβάνει και τους «συντονιστές οργανισμού» και τους «συντονιστές τμήματος».

«Απλοί χρήστες» της υπηρεσίας e:Presence είναι εκείνοι οι οποίοι δύνανται να συμμετέχουν σε μια τηλεδιάσκεψη, έπειτα από πρόσκληση που τους έχει αποσταλεί, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν μια τηλεδιάσκεψη δεσμεύοντας πόρους του συστήματος διάθεσης της υπηρεσίας σε συγκεκριμένο χρόνο. Είναι δυνατή η εγγραφή στην υπηρεσία κάθε προσώπου που συνεργάζεται έμμεσα ή άμεσα με ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα, ή και με άλλους φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον προσκληθεί να συμμετέχει σε τηλεδιάσκεψη της υπηρεσίας από κάποιον «συντονιστή».

Οι «συντονιστές» δικαιούνται να δημιουργούν, διαχειρίζονται και εποπτεύουν μία τηλεδιάσκεψη σε συγκεκριμένο χρόνο για λογαριασμό του «οργανισμού» στον οποίο ανήκουν, να προσκαλούν «χρήστες» να συμμετέχουν σε μία τηλεδιάσκεψη, καθώς και να συμμετέχουν οι ίδιοι σε μια τηλεδιάσκεψη. Οι «απλοί χρήστες» αποκτούν δικαιώματα «συντονιστή», κατόπιν αιτήσεώς αλλαγής ρόλου στην καρτέλα του λογαριασμού τους και σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιγράφονται στην αίτηση εκχώρησης δικαιωμάτων «συντονιστή».

Οι «συντονιστές οργανισμού» μπορούν να διαχειρίζονται και να εποπτεύουν όλες τις τηλεδιασκέψεις που διενεργούνται για λογαριασμό του «οργανισμού» τους καθώς και να ορίζουν «συντονιστές τμήματος» του «οργανισμού» τους. Αντιστοίχως, οι «συντονιστές τμήματος» μπορούν να διαχειρίζονται και να εποπτεύουν μόνο τις τηλεδιασκέψεις του τμήματος για το οποίο έχουν οριστεί.

Κάθε «συντονιστής» έχει τα ίδια δικαιώματα με τους λοιπούς «συντονιστές» σε σχέση με τη δυνατότητα προγραμματισμού μιας τηλεδιάσκεψης σε συγκεκριμένο χρόνο, ενώ η αποδοχή της δέσμευσης πόρων του συστήματος για την πραγματοποίηση μια τηλεδιάσκεψης σε συγκεκριμένο χρόνο γίνεται με απόλυτη σειρά προτεραιότητας (First Come First Served). Ωστόσο, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει κατόπιν συνεννοήσεως με τους εμπλεκομένους «συντονιστές» το πρόγραμμα τηλεδιασκέψεων, αν κριθεί είτε ότι γίνεται αδικαιολόγητη δέσμευση των πόρων του συστήματος είτε προκειμένου να διευκολύνει την εκτέλεση τηλεδιασκέψεων υψίστης σημασίας. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. επίσης διατηρεί το δικαίωμα να θέσει άνω όρια στη δέσμευση πόρων του συστήματος που θα αφορούν στον μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων σε μια τηλεδιάσκεψη, στη χρονική διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης και στον μέγιστο αριθμό τηλεδιασκέψεων που μπορεί να διοργανώσει ένας «οργανισμός» μέσα σε μία ημερολογιακή ημέρα.

2. Λογαριασμοί Χρηστών

Η πρόσβαση στην υπηρεσία e:Presence γίνεται μέσω της δημιουργίας λογαριασμών «χρηστών». Η πιστοποίηση της ταυτότητας των «χρηστών» και των «συντονιστών» γίνεται κυρίως μέσω του μηχανισμού των επίσημων καταλόγων των οικείων ιδρυμάτων (Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης ΑΑΙ - https://aai.grnet.gr). Αν κάποιος «χρήστης» δεν έχει λογαριασμό που να μπορεί να ταυτοποιηθεί κεντρικά ή απαιτείται η συμμετοχή σε μια τηλεδιάσκεψη «χρήστη» εξωτερικού των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, η ταυτοποίηση γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης και των προσωπικών του κωδικών που διατηρούνται στην ΕΔΥΤΕ ΑΕ. Ο λογαριασμός του κάθε «χρήστη» είναι προσωπικός και κάθε «χρήστης» είναι υπεύθυνος για κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στον λογαριασμό του.

3. Μη επιτρεπτή χρήση της υπηρεσίας e:Presence

Απαγορεύεται η ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, μεταφορά, διανομή ή διευκόλυνση διανομής οποιουδήποτε περιεχομένου ή δεδομένων και γενικότερα η χρήση της υπηρεσίας e:Presence με τρόπο τέτοιο ώστε να παραβιάζεται η ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Απαγορεύεται η χρήση της υπηρεσίας e:Presence για εμπορικούς ή άλλους μη νόμιμους σκοπούς και για σκοπούς που δεν προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Συνιστάται η μη χρήση της υπηρεσίας e:Presence για διακίνηση και ανταλλαγή περιεχομένου ή δεδομένων διαβαθμισμένου ή απόρρητου χαρακτήρα.

4. Διακοπή ή ματαίωση για κάθε «χρήστη»

Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μπορεί να αναθεωρήσει, να επανεξετάσει ή/και να παύσει την παροχή των υπηρεσιών προς τον παραβάτη «χρήστη».

5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις ανά κατηγορία «χρηστών»

i. Γενικά Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Η ευθύνη της νομιμότητας της χρήσης της τηλεδιάσκεψης ως μέσου συνεδρίασης συλλογικών οργάνων, της σύγκλησης αυτών και της συμμόρφωσης με τις εκάστοτε υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτή, ανήκει αποκλειστικά στους «οργανισμούς» που χρησιμοποιούν την υπηρεσία e:Presence.

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω της υπηρεσίας e:Presence. Η απόφαση για τη νομιμότητα του περιεχομένου ή/και των δεδομένων καθώς και η απόφαση για την ανάρτηση και μετάδοση συγκεκριμένου περιεχομένου και δεδομένων κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης ανήκει αποκλειστικά στον «χρήστη» και στον «οργανισμό» που χρησιμοποιεί την υπηρεσία e:Presence.

ii. Δικαίωμα «αυξημένης διαχείρισης»

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα εικόνας και ήχου μιας τηλεδιάσκεψης, ούτε παρέχει μέσω της υπηρεσίας e:Presence τη δυνατότητα καταγραφής της τηλεδιάσκεψης (recording) σε εξυπηρετητή της υπηρεσίας e:Presence ή σε εξυπηρετητές τρίτων αν και αυτή η καταγραφή μπορεί να επιτευχθεί έμμεσα με τη χρήση διαδεδομένων τεχνολογιών.

Ωστόσο, οι «συντονιστές», έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το δικαίωμα «αυξημένης διαχείρισης» (Host Key, όπως αυτό καθορίζεται σαφώς από την κατασκευάστρια εταιρεία) μιας τηλεδιάσκεψης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται προαιρετικά τα ακόλουθα:

  1. η δυνατότητα καταγραφής των ροών εικόνας και ήχου της τηλεδιάσκεψης, τοπικά σε αποθηκευτικό μέσο της συσκευής με την οποία συνδέεται ο «συντονιστής» στην τηλεδιάσκεψη (προσωπικός υπολογιστής)
  2. η δυνατότητα δημιουργίας και διεξαγωγής τηλεψηφοφοριών (polls)
  3. η δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης σε πραγματικό χρόνο της τηλεδιάσκεψης σε ευρύτερο κοινό

Στην περίπτωση αυτή, ο «συντονιστής» κατόπιν αίτησής του, λαμβάνει από την ΕΔΥΤΕ ΑΕ σχετικό μοναδικό κωδικό ενεργοποίησης «αυξημένης διαχείρισης» τηλεδιάσκεψης (εφεξής «κωδικός»). Η αποκλειστική ευθύνη ορθής και σύννομης άσκησης του δικαιώματος «αυξημένης διαχείρισης» της τηλεδιάσκεψης, με όποιες δυνατότητες αυτή συνεπάγεται, βαρύνει αποκλειστικά τον «Οργανισμό» και τον «συντονιστή». Η ΕΔΥΤΕ ΑΕ δεν έχει καμία πρόσβαση και ως εκ τούτου δε γνωρίζει εάν ο εκάστοτε «συντονιστής» έκανε χρήση ή όχι του δικαιώματος αυτού, ούτε έχει πρόσβαση στο παραγόμενο αποτέλεσμα της καταγραφής της τηλεδιάσκεψης (εικόνας ή/και ήχου). Σημειώνεται, ότι ο «συντονιστής» μπορεί να μεταβιβάσει με δική του ευθύνη το δικαίωμα «αυξημένης διαχείρισης» σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα μιας τηλεδιάσκεψης.

Σε κάθε περίπτωση, εάν πραγματοποιηθεί καταγραφή ή ζωντανή μετάδοση κάποιας τηλεδιάσκεψης μέσω του δικαιώματος «αυξημένης διαχείρισης», την πλήρη ευθύνη για τη νομιμότητά της, την αποθήκευσή της ή την ζωντανή μετάδοση αυτής καθώς και την ενδεχόμενη περαιτέρω διάθεση του αποτελέσματος αυτής, φέρει αποκλειστικά ο «συντονιστής» της τηλεδιάσκεψής καθώς και ο «οργανισμός» που διενεργεί την τηλεδιάσκεψη. Οι «χρήστες» που συμμετέχουν σε μία τηλεδιάσκεψη η οποία καταγράφεται με τον προαναφερθέντα τρόπο, ενημερώνονται για το γεγονός ότι αυτή καταγράφεται με εμφανή σχετική ταυτόχρονη σήμανση στο παράθυρο της εφαρμογής τηλεδιάσκεψης που χρησιμοποιούν. Σε περιπτώσεις δημιουργίας και χρήσης των τηλεψηφοφοριών (polls) κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης, ο «συντονιστής» οφείλει να ενημερώσει τους συμμετέχοντες σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες της τηλεψηφοφορίας. Στην περίπτωση ζωντανής μετάδοσης μιας τηλεδιάσκεψης, η ευθύνη για την σχετική ενημέρωση των συμμετεχόντων βαραίνει τον «συντονιστή» της συγκεκριμένης τηλεδιάσκεψης.

Σε κάθε περίπτωση, υφίσταται και η δυνατότητα πραγματοποίησης καταγραφής κάποιας τηλεδιάσκεψης με τεχνολογικά μέσα που διαθέτει ο ίδιος ο «χρήστης». Σε αυτή την περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την καταγραφή και την ενδεχόμενη διάθεση του περιεχομένου φέρει ο «χρήστης» της υπηρεσίας που προβαίνει σε αυτή την ενέργεια καθώς και ο «οργανισμός» του.

Σημειώνεται, ότι η δυνατότητα διεξαγωγής τηλεψηφοφοριών (polls) κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης, παρέχεται ως ένα πρόχειρο και ανεπίσημο εργαλείο λήψης απαντήσεων ή γνώμης από τους συμμετέχοντες, χωρίς το αποτέλεσμα αυτών να μπορεί να θεωρηθεί ως έγκυρη ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σχετικά α) με την καταγραφή μίας τηλεδιάσκεψης, με τα δεδομένα ήχου ή/και εικόνας που παράγονται από αυτή, β) με τη χρήση του εργαλείου των τηλεψηφοφοριών (polls) και γ) με την ζωντανή μετάδοση μιας τηλεδιάσκεψης και γενικά αναφορικά για το σύνολο των δεδομένων που επεξεργάζεται ο «οργανισμός» για δικούς του σκοπούς κατά τη χρήση της υπηρεσίας e:Presence, όπως αναλυτικά ορίζεται και στη Δήλωση Ιδιωτικότητας της υπηρεσίας e:Presence, ο «οργανισμός» ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη νομική της βάση, τον σκοπό, την ενημέρωση των υποκειμένων, την ικανοποίηση των δικαιωμάτων αυτών, τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου (Data Protection Impact Assessment - DPIA), τη λογοδοσία προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και προς τα υποκείμενα των δεδομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

6. Πνευματικά δικαιώματα

Η χρήση και μετάδοση περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων παραβιάζει και τους παρόντες όρους χρήσης. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη ούτε και μπορεί να ελέγχει την ύπαρξη αυτών των δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. θεωρεί ότι, κάθε «χρήστης» είναι κάτοχος των εν λόγω δικαιωμάτων και εγγυάται — με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης — ότι έχει τα απαραίτητα δικαιώματα, ώστε η χρήση και μετάδοση του περιεχομένου να μην καταστρατηγεί την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

7. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας e:Presence, δεσμεύεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ), όπως κάθε φορά ισχύει, και το ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.

Οι ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και οι πολιτικές και διαδικασίες που τηρούνται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για την προστασία της ιδιωτικότητας των «χρηστών» της υπηρεσίας e:Presence περιγράφονται αναλυτικά στη Δήλωση Ιδιωτικότητας της υπηρεσίας.

Οι «οργανισμοί» και οι «χρήστες» της υπηρεσίας, αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο υλοποίησης της υπηρεσίας e:Presence, δεσμεύονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ), όπως κάθε φορά ισχύει, και το ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.

8. Αποποίηση ευθύνης

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την αδιάλειπτη, αξιόπιστη και ποιοτική λειτουργία της υπηρεσίας e:Presence. Ωστόσο, η ποιότητα και η παροχή της υπηρεσίας μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με εσωτερικούς παράγοντες (πλήθος ενεργών χρηστών, υπάρχων δικτυακός εξοπλισμός, κ.α.) αλλά και από εξωτερικούς παράγοντες (διαθεσιμότητα και φόρτος δικτύου, κ.α.). Επίσης, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μπορεί αν απαιτηθεί, να παύσει την παροχή της υπηρεσίας e:Presence ή και να τροποποιήσει κάποια χαρακτηριστικά της, οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη άδεια. Η διακοπή της παροχής της υπηρεσίας e:Presence σημαίνει αυτόματα την διακοπή χρήσης της από τους «χρήστες» χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης.

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για τη νομιμότητα της σύγκλησης των συλλογικών οργάνων «οργανισμών» και της συνεδρίασης αυτών μέσω της υπηρεσίας e:Presence. Ο εκάστοτε «οργανισμός», ο οποίος χρησιμοποιεί την υπηρεσία e:Presence, φέρει αποκλειστικά την ευθύνη συμμόρφωσης σύγκλησης και συνεδρίασης με τις απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Η ΕΔΥΤΕ ΑΕ αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για τη σύννομη χρήση α) της δυνατότητας που προσφέρεται προαιρετικά στους «οργανισμούς» σύμφωνα με το Άρθρο 5 των παρόντων Όρων Χρήσης, της καταγραφής των ροών εικόνας και ήχου της τηλεδιάσκεψης σε τοπικό αποθηκευτικό μέσο της συσκευής με την οποία συνδέεται ο «συντονιστής» στην τηλεδιάσκεψη, β) του αποτελέσματος αυτής της καταγραφής, γ) της δυνατότητας δημιουργίας και διεξαγωγής τηλεψηφοφοριών (polls) κατά τη διάρκεια μια τηλεδιάσκεψης και δ) της δυνατότητας ζωντανής μετάδοσης μιας τηλεδιάσκεψης. Την πλήρη ευθύνη α) για τη νομιμότητα της καταγραφής (είτε λαμβάνει χώρα μέσω χρήσης της υπηρεσίας e:Presence είτε με μέσα του ίδιου του «χρήστη»), της αποθήκευσης αυτής, της ενδεχόμενης διάθεσης του αποτελέσματος αυτής, β) για τη νομιμότητα, τον τρόπο οργάνωσης, το περιεχόμενο των ερωτήσεων και των απαντήσεων, τη χρήση των αποτελεσμάτων, την τυχόν διάθεσή αυτών και τον σκοπό διεξαγωγής τηλεψηφοφοριών (polls) κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης καθώς και γ) για την νομιμότητα της ζωντανής μετάδοσης μιας τηλεδιάσκεψης, τη φέρει αποκλειστικά ο «χρήστης» της τηλεδιάσκεψης που προβαίνει σε αυτή την ενέργεια καθώς και ο «οργανισμός» που διενεργεί την τηλεδιάσκεψη.

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για τη χρήση της υπηρεσίας e:Presence για διακίνηση και ανταλλαγή περιεχομένου ή δεδομένων διαβαθμισμένου ή απόρρητου χαρακτήρα.

9. Τροποποίηση Όρων Χρήσης

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διατηρεί επίσης το δικαίωμα να εξελίσσει την υπηρεσία e:Presence ανάλογα με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Σε περίπτωση τροποποίησης των Όρων Χρήσης, αυτοί θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας τουλάχιστον 5 ημέρες πριν. Σε περίπτωση που κάποιος «χρήστης» δε συμφωνεί με τους νέους Όρους Χρήσης οφείλει να παύσει την χρήση της υπηρεσίας e:Presence, πριν τη θέση σε ισχύ των νέων Όρων. Με την έναρξη της ισχύος των Όρων Χρήσης, οι «χρήστες» θα πρέπει να τους αποδεχτούν εκ νέου κατά τη σύνδεση τους στην υπηρεσία.

10. Εφαρμογή των όρων

Οι παρόντες Όροι Χρήσης αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη συνεννόηση προφορική ή γραπτή ή άλλο συμβόλαιο, σύμβαση, συμφωνητικό σχετικό με την υπηρεσία e:Presence. Ο κάθε «χρήστης» δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την αποδοχή του στους Όρους Χρήσης, όσο χρησιμοποιεί την υπηρεσία e:Presence.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό και ενωσιακό δίκαιο και κάθε διαφορά που θα δημιουργείται σε σχέση με αυτούς θα επιλύεται από τα δικαστήρια της Αθήνας.