Δήλωση Ιδιωτικότητας


<p><strong>Δήλωση Ιδιωτικότητας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της υπηρεσίας e:Presence</strong></p> <p> </p> <p><strong>Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:</strong></p> <p>Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)</p> <p><strong>Αρμόδια Υπηρεσία Επεξεργασίας:</strong></p> <p>Ομάδα Υποστήριξης e:Presence</p> <p><strong>Στοιχεία Επικοινωνίας υπεύθυνου επεξεργασίας:</strong></p> <p><a href="mailto:support@epresence.grnet.gr">support@epresence.grnet.gr</a></p> <p><strong>Πεδίο εφαρμογής της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας:</strong></p> <p>Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) δεσμεύεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ), Με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας περιγράφονται οι πολιτικές και οι διαδικασίες που τηρούνται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών του e:Presence. Η παρακάτω Δήλωση Ιδιωτικότητας παραθέτει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα οποία η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει και διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της υπηρεσίας και διασφαλίζεται η τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών, καθώς και κάθε νομοθεσία ή/και κανονισμό που υλοποιείται ή δημιουργείται σύμφωνα με το GDPR και τη νομοθεσία για την προστασία του ηλεκτρονικού απορρήτου ή τροποποιεί, αντικαθιστά, εκδίδει ή ενοποιεί οποιαδήποτε από αυτές, καθώς και όλους τους άλλους ισχύοντες εθνικούς νόμους σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ιδιωτική ζωή, οι οποίοι ενδέχεται να υφίστανται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.</p> <p>Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τη παρούσα πολιτική, όποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο του e:Presence.</p> <p>Για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας, ο «υπεύθυνος επεξεργασίας», ο «εκτελών την επεξεργασία», ο «τρίτος», η «εποπτική αρχή», τα «προσωπικά δεδομένα», η «επεξεργασία», το «υποκείμενο των δεδομένων» έχουν την έννοια που ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπρόσθετα, για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:</p> <p><em>«Ιστότοπος»</em> – ο διαδικτυακός τόπος (website) που είναι προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου <a href="../">https://www.epresence.gr</a> και του ονόματος χώρου <a href="../">https://epresence.gr</a>, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των ιστοσελίδων αυτού.</p> <p><em>«Χρήστης»</em> - ο διαδικτυακός χρήστης του <em>«Ιστοτόπου»</em>, στον οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως.</p> <p><em>«Συντονιστής τηλεδιασκέψεων»</em> - ειδική κατηγορία <em>«Χρήστη»</em> που έχει επιπρόσθετα την ευθύνη διοργάνωσης και διαχείρισης τηλεδιασκέψεων για λογαριασμό του φορέα στον οποίον ανήκει. Η ιδιότητα του <em>«Συντονιστή τηλεδιασκέψεων»</em> αποδίδεται σε έναν <em>«Χρήστη»</em> της υπηρεσίας e:Presence μετά από την έγκριση σχετικού αιτήματος που αυτός έχει υποβάλει προς την Ομάδα Υποστήριξης e:Presence, και εφόσον ο εν λόγω <em>«Χρήστης»</em> έχει αιτιολογήσει επαρκώς την εγκυρότητα και τη νομιμότητα του αιτήματός του αυτού.</p> <p>Στο παρακάτω κείμενο ο όρος <em>«Χρήστης»</em> περιλαμβάνει και τους <em>«Συντονιστές τηλεδιασκέψεων»</em>.</p> <p><strong>Σκοπός/-οί επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται:</strong></p> <p>Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της, που αναφέρονται παρακάτω, για τους ακόλουθους σκοπούς:</p> <ul> <li>Τεχνική δυνατότητα για την απρόσκοπτη λειτουργία του <em>«Ιστοτόπου»</em>.</li> <li>Φιλική και εύκολη προς τον <em>«Χρήστη»</em> λειτουργία του <em>«Ιστοτόπου»</em>.</li> <li>Βελτίωση της διαδικτυακής εμπειρίας κατά την παροχή των υπηρεσιών του e:Presence.</li> <li>Απρόσκοπτη παροχή της υπηρεσίας διενέργειας τηλεδιασκέψεων προς την Ελληνική Ακαδημαϊκή και Ερευνητική κοινότητα.</li> <li>Ενημέρωση χρηστών για προσκλήσεις συμμετοχής σε τηλεδιασκέψεις και υπενθυμίσεις που αφορούν κάθε τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετέχει ο χρήστης (π.χ. υπενθύμιση έναρξης, υπενθύμιση λήξης τηλεδιάσκεψης, ενημέρωση για ακύρωση τηλεδιάσκεψης κλπ.).</li> <li>Επίλυση προβλημάτων διασύνδεσης χρηστών σε τηλεδιασκέψεις.</li> <li>Δημιουργία στατιστικών αναφορών και γραφημάτων για την παρακολούθηση της υπηρεσίας e:Presence. Οι πληροφορίες των στατιστικών αναφορών και γραφημάτων δεν εμπεριέχουν κανένα προσωπικό δεδομένο χρηστών.</li> <li>Αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων ενημέρωσης προς τους χρήστες της υπηρεσίας μέσω ηλεκτρονικών επιστολών, μόνο σε περίπτωση μείζονων μεταβολών της λειτουργίας της υπηρεσίας που κάνουν απαραίτητη την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών από τους χρήστες για να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ομαλά την υπηρεσία. Ενδεικτικά αναφέρεται ως παράδειγμα, η ανάγκη εγκατάστασης νέου λογισμικού πρόσβασης σε τηλεδιασκέψεις λόγω μιας επείγουσας ενημέρωσης ασφαλείας του λογισμικού ή π.χ., μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας λόγω αναβάθμισης, κλπ.</li> </ul> <p>Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της <em>αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών</em>. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα <em>διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου, που απαιτείται και αναφέρεται παραπάνω, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους και διαγράφονται μετά το πέρας αυτής</em>.</p> <p><strong>Κατηγορίες δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία:</strong></p> <p>(α) Κατά την είσοδο και χρήση του «Ιστοτόπου», είτε με λογαριασμό χρήστη είτε ανώνυμα (χωρίς χρήση λογαριασμού στο e:Presence):</p> <ul> <li>Διεύθυνση IP</li> <li>Δεδομένα πλοήγησης εντός του <em>«Ιστοτόπου»</em> μέσω της εγκατάστασης Cookies (βλ. σχετικά την <a href="../cookies">πολιτική Cookies</a>)</li> </ul> <p>(β) Κατά τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στο e:Presence:</p> <ul> <li>Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)</li> <li>Κωδικός Εισόδου (password) μόνο για χρήστες που δεν πιστοποιούνται μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας Ταυτοποίησης. O κωδικός είναι κρυπτογραφημένος και δεν μπορεί να ανακτηθεί από τους διαχειριστές της υπηρεσίας.</li> <li>Ονοματεπώνυμο</li> <li>Τηλέφωνο επικοινωνίας (υποχρεωτικό μόνο για χρήστες που έχουν ρόλο <em>«Συντονιστή τηλεδιασκέψεων»)</em></li> <li>Ειδικά για τους χρήστες που πιστοποιούνται μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας Ταυτοποίησης, το αναγνωριστικό του φορέα που παρέχει την υπηρεσία Ταυτοποίησης για την είσοδό τους στην υπηρεσία e:Presence (schacHomeOrganization)</li> </ul> <p>Κατά την συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις (δοκιμαστικές ή επίσημες), οι <em>«χρήστες»</em> του e:Presence παρέχουν στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. τα ακόλουθα:</p> <ul> <li>Διεύθυνση IP από την οποία ο χρήστης συνδέεται σε τηλεδιασκέψεις</li> <li>Στοιχεία συσκευής σύνδεσης (τύπος συσκευής, κατασκευαστής, μοντέλο, λειτουργικό σύστημα)</li> </ul> <p><em>Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δεν αποθηκεύει δεδομένα εικόνας και ήχου τα οποία παράγονται κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης, ούτε παρέχει μέσω της υπηρεσίας e:Presence την δυνατότητα εγγραφής κάποιας τηλεδιάσκεψης σε οποιοδήποτε μέσο ως λειτουργία</em>. Απαγορεύεται ρητά η εγγραφή των ροών ήχου και εικόνας μιας τηλεδιάσκεψης με τρίτα μέσα, με εξαίρεση την περίπτωση που ο χρήστης που κάνει την εγγραφή αυτή έχει την πρότερη συναίνεση όλων των συμμετεχόντων στην τηλεδιάσκεψη προκειμένου να προχωρήσει σε τέτοιου είδους ενέργειες, διαφορετικά θεωρείται ότι παραβιάζει την ιδιωτικότητα των συμμετεχόντων και υπόκειται στις αντίστοιχες νομικές διατάξεις. Κάθε παραβίαση αυτού του όρου, πέρα από τις όποιες νομικές διαδικασίες που την αφορούν, έχει σαν συνέπεια την άμεση διαγραφή του παραβάτη από την υπηρεσία e:Presence.</p> <p>Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της (φυλετική ή εθνική καταγωγή, θρήσκευμα, κλπ.). Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης προβαίνει σε ανάρτηση ευαίσθητων δεδομένων στον ιστότοπό του e:Presence, τα εν λόγω ευαίσθητα δεδομένα θα αφαιρούνται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψή της ομάδας διαχείρισης του e:Presence.</p> <p><strong>Νομιμότητα της επεξεργασίας</strong></p> <p>Τα προσωπικά δεδομένα των <em>«Xρηστών»</em> επεξεργάζονται στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών του e:Presence για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας, με βάση τις ανάγκες (τεχνικές και οργανωτικές) για την καλύτερη δυνατή εκτέλεση των υπηρεσιών της υπηρεσίας και την εξυπηρέτηση των <em>«Xρηστών»</em> της υπηρεσίας αυτής.</p> <p><strong>Πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέχθηκαν:</strong></p> <p>Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση ή να παραχωρεί δεδομένα σχετικά με ή αναγκαία για την υποστήριξη του ιστότοπου στα εξής νομικά ή φυσικά πρόσωπα:</p> <ul> <li>Στην ομάδα υποστήριξης της υπηρεσίας e:Presence, η οποία αποτελείται από προσωπικό που διατηρεί συμβατική σχέση εργασίας με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε.</li> <li>Σε εξωτερικούς συνεργάτες, με τους οποίους διατηρεί συμβατική σχέση για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του ιστότοπου και οι οποίοι δεσμεύονται με ιδιωτικό συμφωνητικό εχεμύθειας με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε.</li> <li>Σε χρήστες της υπηρεσίας e:Presence που έχουν ρόλο <em>«Συντονιστή τηλεδιασκέψεων»</em> με αποκλειστικό σκοπό τη διοργάνωση τηλεδιασκέψεων και την ενημέρωση των χρηστών της υπηρεσίας που προβλέπεται να συμμετάσχουν στην υπό διοργάνωση τηλεδιάσκεψη.</li> </ul> <p>Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του e:Presence από τα παραπάνω συνεργαζόμενα με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. φυσικά ή νομικά πρόσωπα διεξάγεται υπό τον έλεγχο και μόνον κατ' εντολή της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Τα συνεργαζόμενα αυτά πρόσωπα υποχρεούνται, τέλος, να ακολουθούν τις ίδιες απαιτήσεις περί προστασίας της ιδιωτικότητας με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας.</p> <p><strong>Αποδέκτες των δεδομένων που συλλέχθηκαν:</strong></p> <p>Η EΔΥΤΕ Α.Ε. δεν προβαίνει με κανέναν τρόπο σε παραχώρησή/διαβίβαση ή με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων <em>«Xρηστών»</em> του e:Presence σε οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς, πέρα από όσα ρητά ορίζονται στην παρούσα.</p> <p>Τα προσωπικά δεδομένα των <em>«Xρηστών»</em> του e:Presence ενδέχεται να κοινοποιηθούν ή να διαβιβαστούν σε κυβερνητικές αρχές ή/και αξιωματούχους επιβολής του νόμου, εφόσον απαιτείται για τους προαναφερθέντες σκοπούς, στο πλαίσιο εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή υπακοής σε διάταξη νόμου ή εάν απαιτείται για την κάλυψη των έννομων συμφερόντων της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ως υπεύθυνης επεξεργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.</p> <p><strong>Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων:</strong></p> <p>H ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της υπηρεσίας e:Presence, ώστε κάθε χρήστης να έχει πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των δικαιωμάτων του, όπως αυτά κατοχυρώνονται με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή των δικαιωμάτων <em>Πρόσβασης, Διόρθωσης, Διαγραφής, Περιορισμού της επεξεργασίας, Φορητότητας των δεδομένων περιγράφονται παρακάτω:</em></p> <p><em>Δικαίωμα Πρόσβασης:</em> Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να κάνει αίτηση και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα, επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν αυτό συμβαίνει, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε συγκεκριμένες πληροφορίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Μπορεί, επίσης, να ζητήσει αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάστηκαν όπως περιγράφεται στο παρόν στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση <a href="mailto:support@epresence.grnet.gr">support@epresence.grnet.gr</a>.</p> <p><em>Δικαίωμα Διόρθωσης: </em>Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.</p> <p><em>Δικαίωμα Διαγραφής: </em>Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα διαγραφής όλων των προσωπικών δεδομένων του που έχουν συλλεχθεί και υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο της υπηρεσίας e:Presence, σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας και με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους:</p> <ul> <li>Εάν έχει λάβει μήνυμα ενεργοποίησης λογαριασμού στην υπηρεσία e:Presence, αλλά δεν επιθυμεί να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του και δεν προβαίνει σε καμία άλλη ενέργεια μετά την λήψη του μηνύματος αυτού, ο μη ενεργοποιημένος λογαριασμός του <em>διαγράφεται αυτόματα μετά από 4 μήνες</em>.</li> <li>Εάν ο χρήστης έχει ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του στο e:Presence και δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε τηλεδιάσκεψη, μπορεί με δική του ευθύνη να διαγράψει <em>αυτόματα</em> τον λογαριασμό του με ειδικό κουμπί που υπάρχει για αυτόν τον σκοπό στη σελίδα διαχείρισης του λογαριασμού του. Στην περίπτωση αυτή, όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τον συγκεκριμένο χρήστη διαγράφονται οριστικά από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή και δεν μπορούν να ανακτηθούν.</li> <li>Εάν ο χρήστης έχει ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του στο e:Presence και έχει συμμετάσχει σε μία ή περισσότερες τηλεδιασκέψεις, η πλήρης διαγραφή του λογαριασμού δεν είναι δυνατή για λόγους συνεκτικότητας των δεδομένων χρήσης της υπηρεσίας. Ο χρήστης στην περίπτωση αυτή, μπορεί με δική του ευθύνη να ενεργοποιήσει την <em>ανωνυμοποίηση</em> των δεδομένων του, με ειδικό κουμπί που υπάρχει για αυτόν τον σκοπό στη σελίδα διαχείρισης του λογαριασμού του. Στην περίπτωση αυτή ο λογαριασμός του γίνεται ανενεργός, τα προσωπικά του δεδομένα αντικαθίστανται με ψευδο-δεδομένα (π.χ. Ονοματεπώνυμο Deleted Deleted, email της μορφής deletedXXXXXX@example.com), τυχόν κωδικός πρόσβασης αντικαθίσταται με τυχαίο μη ανακτήσιμο κωδικό, και ο χρήστης παύει να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία.</li> </ul> <p>Σε περίπτωση που αιτείται διαγραφή προσωπικών δεδομένων, ο χρήστης παραπέμπεται στη σελίδα διαχείρισης του λογαριασμού του, όπως αναφέρεται παραπάνω.</p> <p><em>Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: </em>Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων είτε όταν συντρέχει κάποια από τις λοιπές προϋποθέσεις που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία.</p> <p><em>Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: </em>Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους όρους του νόμου.</p> <p>Αυτά τα δικαιώματα υπόκεινται σε διάφορους περιορισμούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για παράδειγμα εάν η εκπλήρωση του αιτήματός του υποκειμένου των δεδομένων ενδέχεται να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα σχετικά με κάποιο άλλο άτομο ή εάν η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. υποχρεούται δυνάμει διάταξης νόμου να διατηρήσει τα δεδομένα αυτά.</p> <p>Για να ασκήσει ο <em>«Χρήστης»</em> οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, μπορεί να επικοινωνήσει με την Ομάδα Υποστήριξης e:Presence στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σημειώνεται ανωτέρω.</p> <p><strong>Χρονική Διάρκεια διατήρησης των δεδομένων:</strong></p> <p>Τα προσωπικά δεδομένα των <em>«Xρηστών»</em> του e:Presence δεν θα τηρούνται για παραπάνω χρονικό διάστημα από το απαιτούμενο για τις δραστηριότητες της υπηρεσίας και τους ελέγχους που υπάγεται γι’ αυτό.</p> <table class="privacy_policy_table" border="1px"> <tbody> <tr> <th>Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται</th> <th>Χρόνος και τόπος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων</th> </tr> <tr> <td>Διεύθυνση IP<br />Δεδομένα πλοήγησης εντός του Ιστοτόπου μέσω Cookies</td> <td>Σε Διαδικτυακό εξυπηρετητή του e:Presence για διάστημα 45 ημερών κατά μέγιστο</td> </tr> <tr> <td>Δεδομένα που δίνονται από τον Πάροχο Ταυτότητας (Identity Provider) κατά την διαδικασία εισόδου ενός χρήστη μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας Ταυτοποίησης (Shibboleth session)</td> <td>Σε Διαδικτυακό εξυπηρετητή του e:Presence για διάστημα 6 μηνών κατά μέγιστο</td> </tr> <tr> <td>Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)<br />Κωδικός Εισόδου (password) μόνο για χρήστες που δεν πιστοποιούνται μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας Ταυτοποίησης<br />Ονοματεπώνυμο<br />Τηλέφωνο επικοινωνίας (υποχρεωτικό μόνο για χρήστες που έχουν ρόλο Συντονιστή τηλεδιασκέψεων)<br />Ειδικά για τους χρήστες που πιστοποιούνται μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας Ταυτοποίησης, το αναγνωριστικό του φορέα που παρέχει την υπηρεσία Ταυτοποίησης για την είσοδό τους στην υπηρεσία e:Presence (schacHomeOrganization)</td> <td>Σε Διαδικτυακό εξυπηρετητή του e:Presence για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργός ένας λογαριασμός χρήστη. Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει διοργανώσει ή έχει συμμετάσχει σε μία ή περισσότερες τηλεδιασκέψεις, τα δεδομένα αυτά τηρούνται για χρονικό διάστημα 15 μηνών μετά την τελευταία τηλεδιάσκεψη την οποία έχει διοργανώσει ο χρήστης ή στην οποία έχει συμμετάσχει. Μετά την πάροδο 15 μηνών από την τελευταία συμμετοχή σας σε τηλεδιάσκεψη (ή οργάνωση τηλεδιάσκεψης), ο λογαριασμός ανωνυμοποιείται και δεν είναι πλέον ενεργός</td> </tr> <tr> <td>Διεύθυνση IP από την οποία ο χρήστης συνδέεται σε τηλεδιασκέψεις<br />Στοιχεία συσκευής σύνδεσης (τύπος συσκευής, κατασκευαστής, μοντέλο, λειτουργικό σύστημα)</td> <td>Σε Διαδικτυακό εξυπηρετητή του e:Presence για διάστημα 15 μηνών μετά την ημερομηνία της εκάστοτε τηλεδιάσκεψης</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Απόρρητο και Ασφάλεια των πληροφοριών:</strong></p> <p>Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο και την ασφάλεια αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (ομάδα υποστήριξης του e:Presence), ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.</p> <p>Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική ασφάλειας και προστασίας δεδομένων είναι διαθέσιμες στο κείμενο που είναι αναρτημένο στον «Ιστότοπο» του e:Presence στη διεύθυνση: <a href="../docs/eP_FEK_DEC2011.pdf">https://epresence.gr/docs/eP_FEK_DEC2011.pdf</a></p> <p><strong>Επικοινωνία:</strong></p> <p>Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας καθώς και σε περίπτωση τυχόν παραβίασης σχετικής με ζητήματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι <em>«Xρήστες»</em> μπορoύν να απευθύνονται στο Αρμόδιο Τμήμα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σημειώθηκε ανωτέρω.</p> <p><span style="font-size: 11.5pt;">Μπορούν, επιπλέον, να απευθυνθύνονται στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., κα Βέρα Μελέτη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: <a href="mailto:dpo@grnet.gr">dpo@grnet.gr</a> ή στην αναπληρώτρια αυτής, κα Βασιλική </span><span style="font-size: 15.3333px;">Κωνσταντινοπούλου </span><span style="font-size: 11.5pt;">στην ηλεκτρονική διεύθυνση: </span><a style="font-size: 11.5pt;" href="mailto:gdprteam@grnet.gr">gdprteam@grnet.gr</a><span style="font-size: 11.5pt;">.</span></p> <p><strong>Προσφυγή/Καταγγελία:</strong></p> <p>Σε περίπτωση που αίτημα <em>«Xρήστη»</em> του e:Presence δεν ικανοποιηθεί από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας είτε από τον Υπεύθυνο Προστασίας, o <em>«Xρήστης»</em> μπορεί να προσφύγει ανά πάσα στιγμή στην Αρμόδια Εποπτική Αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα <a href="http://www.dpa.gr">http://www.dpa.gr</a>.</p>