Πρόσβαση


Υποστηρίζονται δύο διακριτές κλάσεις χρηστών που διαφοροποιούνται ως προς τα δικαιώματα χρήσης που τους προσδίδονται. Η πρώτη κλάση χρηστών είναι αυτή των «απλών χρηστών» ενώ η δεύτερη αυτή των «συντονιστών». Οι απλοί χρήστες της υπηρεσίας δύνανται να συμμετέχουν σε μια τηλεδιάσκεψη έπειτα από πρόσκληση που τους έχει γίνει αλλά όχι και να οργανώσουν μια τηλεδιάσκεψη δεσμεύοντας πόρους του συστήματος διάθεσης της υπηρεσίας σε συγκεκριμένο χρόνο. Το δικαίωμα προγραμματισμού μιας τηλεδιάσκεψης σε συγκεκριμένο χρόνο και πρόσκλησης συμμετοχής σε αυτήν άλλων χρηστών έχουν μόνο οι συντονιστές. Κάποιος χρήστης λαμβάνει το δικαίωμα του συντονιστή κατόπιν αιτήσεως στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιγράφονται στην αίτηση εκχώρησης δικαιωμάτων συντονιστή.

Oι «συντονιστές» διακρίνονται σε δύο διακριτές υποκατηγορίες ως προς τα δικαιώματα χρήσης που τους προσδίδονται. Η πρώτη υποκατηγορία «συντονιστών» είναι αυτή των «συντονιστών οργανισμού», ενώ η δεύτερη αυτή των «συντονιστών τμήματος».

Οι Συντονιστές Οργανισμού έχουν τα εξής δικαιώματα:

  • Να δημιουργούν και να διαχειρίζονται τηλεδιασκέψεις για λογαριασμό του Οργανισμού στον οποίο ανήκουν
  • Να προσκαλούν νέους ή υπάρχοντες χρήστες σε αυτές τις τηλεδιασκέψεις από οποιονδήποτε Οργανισμό
  • Να διαχειρίζονται τις αιτήσεις νέων Συντονιστών Τμήματος του Οργανισμού τους
  • Nα συμμετέχουν σε τηλεδιασκέψεις που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι ή σε τηλεδιασκέψεις που έχουν δημιουργηθεί από άλλους Συντονιστές
  • Να δημιουργούν ένα η περισσότερα Τμήματα και να ορίζουν Συντονιστές αυτών στον Οργανισμό τους, προσκαλώντας τους να ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό χρήστη τους στο σύστημα
  • Να εποπτεύουν και να διαχειρίζονται όλες τις τηλεδιασκέψεις που έχουν διοργανωθεί από Συντονιστές Τμήματος στον Οργανισμό τους

Οι Συντονιστές Τμήματος που θα οριστούν από έναν Συντονιστή Οργανισμού, έχουν τα εξής δικαιώματα:

  • Να δημιουργούν και να διαχειρίζονται τηλεδιασκέψεις για λογαριασμό του Οργανισμού στον οποίο ανήκουν και του Τμήματος στο οποίο υπάγονται
  • Να προσκαλούν νέους ή υπάρχοντες χρήστες σε αυτές τις τηλεδιασκέψεις από οποιονδήποτε Οργανισμό
  • Να διαχειρίζονται όλες τις τηλεδιασκέψεις που έχουν διοργανώσει μόνο οι ίδιοι
  • Nα συμμετέχουν σε τηλεδιασκέψεις που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι ή σε τηλεδιασκέψεις που έχουν δημιουργηθεί από άλλους Συντονιστές

Πρόσβαση χρήστη


Προκειμένου ένας χρήστης να συμμετάσχει σε μία τηλεδιάσκεψη του e:Presence θα πρέπει να έχει λάβει πρόσκληση από κάποιον συντονιστή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ακολουθώντας τον σύνδεσμο που περιέχεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα, ο χρήστης καλείται να πιστοποιηθεί μέσω της υποδομής ταυτοποίησης και πιστοποίησης του ΕΔΥΤΕ, εκτός αν είναι εξωτερικός χρήστης, οπότε θα πρέπει να εισάγει το email του και έναν κωδικό πρόσβασης. Εφόσον η διαδικασία σύνδεσης εκτελεστεί επιτυχώς, ο χρήστης αναδρομολογείται στον λογαριασμό του και μπαίνοντας στην καρτέλα «Τηλεδιασκέψεις» μπορεί να λάβει μέλος στην τηλεδιάσκεψη, πατώντας το κουμπί «Σύνδεση».

Στην τρέχουσα φάση η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη γίνεται είτε μέσω προσωπικών υπολογιστών (Microsoft Windows, Mac OS και Linux), είτε μέσω κινητών συσκευών (Android και iOS), ή μέσω τερματικών τηλεδιάσκεψης (H323 και SIP).

Πρόσβαση συντονιστή


Για να γίνει κάποιος συντονιστής θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση εκχώρησης δικαιωμάτων συντονιστή. Στη φόρμα της αίτησης θα πρέπει να συμπληρωθεί ο επιθυμητός ρόλος (Συντονιστής Οργανισμού ή Συντονιστής Τμήματος). Εφόσον αυτή εγκριθεί, θα ενημερωθεί με email, ώστε να μπορεί να δημιουργεί αίθουσες τηλεδιάσκεψης που θα ενεργοποιηθούν σε προγραμματισμένο χρόνο και να προσκαλεί χρήστες σε αυτές.