ΠΡΟΣΟΧΗ!!! - ATTENTION!!!

Βρίσκεστε στη σελίδα της νέας έκδοσης της υπηρεσίας e:Presence, η οποία θα ενεργοποιηθεί κανονικά σε λίγες μέρες.

This is the new version of the e:Presence service, which will be activated in a few days.


Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την τρέχουσα έκδοση της υπηρεσίας, παρακαλούμε πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

If you want to use the current version of the service, please click the link below:

Τρέχουσα έκδοση - Current version.


Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη νέα έκδοση της υπηρεσίας, συνεχίστε πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

If you want to use the new version of the service, continue by clicking the link below:

Νέα έκδοση - New version.