Σύνδεση Χρήστη σε τηλεδιάσκεψη

Δημιουργία και διαχείριση Λογαριασμού Χρήστη

Εγχειρίδιο Συντονιστή

Πρακτικός οδηγός επιλογής οπτικοακουστικού εξοπλισμού

Συμμόρφωση e:Presence με τις απαιτήσεις του ΦΕΚ (Αρ. φύλλου 433, 17 Μαρτίου 2011, Αρ. Φ.122.1/42/23076/Β2)